การบริการของเรา :
  • Lanta นวดแผนไทย
  • นวดรักษาแบบอโรมา
  • นวดแผ่นหลังหรือนวดบริเวณสบัก
  • นวดฝ่าเท้า
  • นวดหน้า
  • Lanta กดเส้น
  • นวดศีรษะ
  • นวดคู่

Menu