เงื่อนไขการ
 
Lanta Wellness ไม่รับประกันว่าการใช้งาน, การดัดแปลงเอกสารหรือการกระจายข้อมูลนี้จะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม, Lanta Wellness ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์, หรือข้อมูลหรือระบบเชื่อมโยงจะปราศจากความผิดพลาดโดยเฉพาะข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซค์ Lanta Wellness. Lanta Wellness จะไม่รับประกันโดยเฉพาะเรื่องการจำหน่ายในลักษณะต่างๆ. Lanta Wellness จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม(รวมถึงการสูญเสียกำไร) ที่เกี่ยวกับการใช้งานใดๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการกระจายของซอฟต์แวร์หรือลิงค์ที่ใช้ไว้ในเว็บไซด์ Lanta Wellness. หมายเหตุ: Copyright © Lanta Wellness, จันทร์เพ็ญ ชอลไมเออร์,2011, สงวนลิขสิทธ์ การปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือแปลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามยกเว้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์. แม้ว่าข้อมูลในเว็บไซด์ Lanta Wellness จะมีความถูกต้อง. Lanta Wellness จะไม่รับประกันรวมถึงเนื้อหาใดๆโดยไม่รวมถึงวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ. Lanta Wellnessจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในเอกสารนี้ที่เกิดจากความบังเอิญหรือเป็นผลมาจากการตั้งประสิทธิภาพในเนื้อหานี้, ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซด์ Lanta Wellness อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

Menu